Khan, Arshad. 2019. “Ethno Botanical Survey of Wild Medicinal Plants of Khairabad Valley District Dir (Lower), Khyber-Pakhtunkhwa”. Journal of Botany 1 (1), 159 -68. https://doi.org/10.33195/uochjb-v1i1432017.